Prawa dziecka

Obecnie wiele mówi się o prawach dziecka, o tym jak dziecko powinno być traktowane oraz czego absolutnie wobec dziecka robić nie wolno. Szczególnie istotnym ostatnio tematem jest łamanie praw osobistych dziecka. W mediach często nagłaśniane są wszelkie przewinienia, a niekiedy i zbrodnie związane z łamaniem prawa. Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci były traktowane bardziej przedmiotowo, nie mając poczucia że one również mogą się bronić przed atakami ze strony dorosłych czy rówieśników. Dziś na szczęście uległo to zmianie między innymi dzięki mediom oraz zwiększeniu świadomości rodziców, nauczycieli i całego środowiska, w którym żyje dane dziecko. Zatem co to są prawa dziecka?
Prawa dziecka są tożsame z prawami człowieka, to jest dzielą się na osobiste, polityczne lub publiczne, socjalne oraz ekonomiczne.
Prawa osobiste to między innymi te dotyczące prawa do życia, tożsamości i identyczności (np. prawo do nazwiska, obywatelstwa), wychowania w rodzinie, wyrażania poglądów, nauki, oświaty, nietykalności osobistej, wolności od przemocy psychicznej, godności i szacunku oraz prawo do nierekrutowania do wojska do 15 roku życia.
Prawa polityczne/publiczne wiążą się przede wszystkim z możliwością wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania oraz uczestniczenia w życiu społecznym (m.in. prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń).
Prawa socjalne to obowiązki państwa oraz osób dorosłych wobec dzieci czyli zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających godne życie prawo do ochrony życia, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia socjalnego, wypoczynku, czasu wolnego).
Prawa ekonomiczne czyli prawa, które zapewniają dziecku możliwość przygotowania się do samodzielnego życia ( prawo do nauki czy wakacyjnego zarobku).
Prawa te przysługują każdemu dziecku, bez wyjątku, niezależnie od jego koloru skóry, płci, poglądów, wyznania, pochodzenia czy posiadanego majątku. Prawa dziecka powinny być bezwzględnie przestrzegane. Natomiast zadaniem państwa i osób dorosłych jest stać na straży respektowania tych praw oraz interweniowania w przypadku ich łamania.
Nieprzestrzeganie praw dziecka może się wiązać z koniecznością odebrania go rodzicom. Niejednokrotnie jest to wyjście najlepsze z uwagi na dobro dziecka. Szczególnie szybko powinno się działać w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie molestowania seksualnego czy przemocy.
Najważniejsze akty prawne, które mówią o prawach dziecka to:
– Konstytucja RP
– Konwencja o Prawach Dziecka (jest to dokument przyjęty przez ONZ 20 listopada 1989 roku mający na celu poprawę jakości życia dzieci na całym świecie)
– Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
W Polsce bardzo ważna jest instytucja Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie tę funkcję pełni Pan Mikołaj Pawlak. Do biura Rzecznika Praw Dziecka można zgłaszać się osobiście jak również poprzez kontakt telefoniczny, mailowy czy listowny. Każdą oficjalnie zgłoszoną sprawą zajmuje się kancelaria Rzecznika Praw Dziecka podejmując odpowiednie interwencje np.
– prośba o złożenie wyjaśnień,
– zwrócenie się do odpowiednich instytucji o podjęcie działań mających na uwadze dobro dziecka,
– wystąpienie z inicjatywą lub zmianą aktów prawnych.
Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka można znaleźć również numer dziecięcego telefonu zaufania rzecznika praw dziecka 0-800-12-12-12.
Gdzie jeszcze szukać pomocy w przypadku łamania praw dziecka?
– pod numerem alarmowym 112 ( w przypadkach nagłych, skrajnie niebezpiecznych),
– w fundacjach i stowarzyszeniach (informacji należy szukać w internecie, niemal każda fundacja oferuje pomoc prawną i psychologiczną),
– korzystając z niebieskiej linii czyli całodobowego numeru telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie 800-120-002.
Podsumowując prawa dziecka są dokładnie takie same jak każdego człowieka, dlatego też ich nieprzestrzeganie podlega karze. Ludzie dorośli powinni kierować się zasadą dobra dziecka. Ponadto powinniśmy kierować się zasadą równości, ponieważ każde dziecko jest wobec prawa równe.
Warto zapamiętać!
20 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here